Monday, January 20, 2014

D.E.O EXAM-2014 | மாவட்டக்கல்வி அலுவலர் தேர்வு |அறிவிப்பை வெளியிட்டது தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வு வாரியம்.| விளம்பர எண்-04/2014 | அறிவிப்பு நாள் - 14.02.2014 | விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி -12.03.2014 | வயது வரம்பு இல்லை | தேர்வு நடைபெறும் நாள் 08.06.2014 | எண்ணிக்கை 11......விரிவான விவரங்கள் ....

COMBINED CIVIL SERVICES - I
GROUP - I C SERVICES EXAMINATION
(DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER)


QUALIFICATION
PG (Tamil, English, Mathematics, Physics, Chemistry,
Zoology, Botany, History & Geography)WITH B.ED
AGE
NO AGE LIMIT
REVISED SCHEMES OF EXAMINATION 

PRELIMINARY EXAMINATION: (OBJECTIVE TYPE) (DEGREE STANDARD)
General Studies 200 items / 300 marks / 3 hours
General Studies ‐ 150 items
Aptitude & Mental Ability Test ‐ 50 items(S.S.L.C Std.)
Total Marks ‐ 300
Preliminary Examination Minimum Marks:
OC                  ‐ 120
Other than OC ‐ 90

MAIN WRITTEN EXAMINATION (DEGREE STANDARD)
Paper ‐ I (Descriptive type) : General Studies ‐ 300 Marks /3 Hours
Paper ‐ II (Descriptive type) : General Studies ‐ 300 Marks / 3 Hours
Paper ‐ III (Objective type) : Education ‐ 200 Items/ 300 Marks/3 Hours (B.Ed. course syllabus)
Interview & Record – 120 Marks
Total Marks ‐ 1020 Marks
Main Examination Minimum Marks:
OC                   ‐ 408
Other than OC ‐ 306
Syllabus for Preliminary Examination
General Studies ‐ Degree standard
TOPICS FOR OBJECTIVE TYPE

UNIT – I Generalscience :
Physics ‐ Universe ‐ General Scientific laws ‐ Scientific instruments ‐ Inventions and discoveries‐National scientific laboratories‐Science glossary‐Mechanics and properties of matter‐Physical quantities, standards and units‐Force, motion and energy‐ electricity and Magnetism ‐ electronics & communications ‐ Heat, light and sound‐Atomic and nuclear physics‐Solid State Physics‐Spectroscopy – Geophysics ‐ Astronomy and space science.
Chemistry - Elements and Compounds‐Acids, bases and salts ‐ Oxidation and reduction – Chemistry of ores and metals ‐Carbon, nitrogen and their compounds‐Fertilizers, pesticides, insecticides‐Biochemistry and biotechnology‐Electrochemistry‐Polymers and plastics 
Botany - MainConcepts of life science‐The cell‐basic unit of life‐Classification of living organism‐Nutrition and dietetics‐Respiration‐Excretion of metabolic waste‐Biocommunication 
Zoology - Bloodand blood circulation‐Endocrine system‐Reproductive system‐Genetics the science of heredity‐Environment, ecology, health and hygiene, Bio‐ diversity and its conservation‐Human diseases, prevention and remedies‐Communicable diseases and non‐ communicable diseases‐Alcoholism and drug abuse‐Animals, plants and human life‐

UNIT II.Current Events
History - Latest diary of events – National ‐ National symbols ‐Profile of States‐Defence, national security and terrorism‐World organizations‐pacts and summits‐Eminent persons & places in news‐Sports & games‐Books & authors ‐Awards & honours‐Cultural panorama‐Latest historical events‐ India and its neighbours‐ Latest terminology‐ Appointments‐who is who? Political Science - India’s foreign policy ‐ Latest court verdicts – public opinion ‐ Problems in conduct of public elections‐ Political parties and political system in India‐ Public awareness & General administration‐ Role of Voluntary organizations & Govt.,‐ Welfare oriented govt. schemes, their utility
Geography -  Geographical landmarks‐Policy on environment and ecology
Economics - Current socio‐economic problems‐New economic policy & govt. sector
Science - Latest inventions on science & technology ‐ Latest discoveries in Health
Science ‐ Mass media & communication

UNIT – III Geography
Earth and Universe ‐ Solar system ‐ Atmosphere hydrosphere, lithosphere ‐Monsoon, rainfall, weather and climate ‐ Water resources ‐ rivers in India ‐ Soil, minerals & natural resources‐Natural vegetation‐Forest & wildlife‐Agricultural pattern, livestock & fisheries‐Transport & communication‐Social geography – population‐density and distribution‐Natural calamities – disaster management‐Climate change ‐ impact and consequences ‐ mitigation measures‐Pollution Control

UNIT – IV History and culture of India
Pre‐ historic events ‐Indus valley civilization‐Vedic, Aryan and Sangam age‐Maurya dynasty‐Buddhism and Jainism‐ Guptas, Delhi Sultans, Mughals and Marathas‐Age of Vijayanagaram and the bahmanis‐ South Indian history‐Culture and Heritage of Tamil people‐Advent of European invasion‐Expansion and consolidation of British rule‐Effect of British rule on socioeconomic factors‐Social reforms and religious movements‐India since independence‐ Characteristics of Indian culture‐Unity in diversity –race, colour, language, custom‐ India‐as secular state‐Organizations for fine arts, dance, drama, music‐Growth of rationalist, Dravidian movement in TN‐Political parties and populist schemes – Prominent personalities in the various spheres – Arts, Science, literature and Philosophy – Mother Teresa, Swami Vivekananda, Pandit Ravishankar , M.S.Subbulakshmi, Rukmani Arundel and J.Krishnamoorthy etc.

UNIT – V INDIAN POLITY
Constitution of India ‐ Preamble to the constitution ‐ Salient features of constitution ‐ Union, State and territory ‐ Citizenship‐rights amend duties ‐ Fundamental rights ‐ Fundamental duties ‐ Human rights charter ‐ Union legislature – Parliament ‐ State executive ‐ State Legislature – assembly ‐ Status of Jammu & Kashmir ‐ Local government – panchayat raj – Tamil Nadu ‐ Judiciary in India – Rule of law/Due process of law ‐ Indian federalism – center – state relations ‐ Emergency provisions ‐ Civil services in India ‐ Administrative challenges in a welfare state ‐ Complexities of district administration ‐ Elections ‐ Election Commission Union
and State ‐ Official language and Schedule‐VIII ‐ Amendments to constitution ‐ Schedules to constitution ‐ Administrative reforms & tribunals‐ Corruption in public life ‐ Anticorruption measures – Central Vigilance Commission, lok‐adalats, Ombudsman, Comptroller and Auditor General of India. ‐ Right to information ‐ Central and State Commission ‐ Empowerment of women‐ Voluntary organizations and public grievances redressal ‐ Consumer protection forms

UNIT – VI INDIANECONOMY
Nature of Indian economy ‐ Five‐year plan modelsan assessment ‐ Land reforms & agriculture ‐ Application of science in agriculture ‐ Industrial growth ‐ Capital formation and investment‐Role of public sector & disinvestment‐Development of infrastructure‐ National income ‐ Public finance & fiscal policy ‐ Price policy & public distribution‐ Banking, money & monetary policy ‐ Role of Foreign Direct Investment (FDI) ‐ WTO‐globalization & privatization ‐ Rural welfare oriented programmes ‐ Social sector problems – population, education, health, employment, poverty ‐ HRD – sustainable economic growth‐ Economic trends in TamilNadu ‐ Energy Different sources and development ‐ Finance Commission ‐ Planning Commission ‐ National Development Council

UNIT – VII INDIAN NATIONAL MOVEMENT
National renaissance‐ Early uprising against British rule‐1857 Revolt‐ Indian National Congress ‐ Emergence of national leaders‐ Gandhi, Nehru, Tagore, Netaji ‐Growth of militant movements ‐Different modes of agitations‐Era of different Acts & Pacts‐World war & final phase struggle ‐ Communalism led to partition‐ Role of Tamil Nadu in freedom struggle ‐ Rajaji, VOC, Periyar, Bharathiar & Others ‐ Birth of political parties /political system in India since independence

UNIT – VIII – APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS
Conversion of information to data ‐ Collection, compilation and presentation of data ‐ Tables, graphs, diagrams‐ Parametric representation of data‐Analytical interpretation of data ‐Simplification‐ Percentage‐Highest Common Factor (HCF)‐Lowest Common Multiple (LCM)‐Ratio and Proportion‐Simple interest‐Compound interest‐Area‐Volume‐Time and Work‐ Behavioral ability ‐ Basic terms, Communications in information technology ‐ Application of Information and Communication Technology (ICT) ‐ Decision making and problem solving

Logical Reasoning Puzzles – Dice ‐ Visual Reasoning‐ Alpha numeric Reasoning‐ Number Series ‐ Logical Number/Alphabetical/Diagrammatic Sequences


DOWNLOADS
 1. TNPSC NOTIFICATION
 2. APPLY ONLINE
 3. REVISED SCHEMES OF EXAMINATION
 4. Syllabus for Preliminary Examination
 
CLICK HERE FOR STUDY MATERIALS

CLICK HERE TO DOWNLOAD OTHER MATERIALS

ONLINE BOOK SHOP FOR TRB-TET-TNPSC OTHER MATERIALS.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Page.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Group.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Facebook Timeline.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Twitter.

Subscribe to Kalvisolai Regular Updates Via Google Plus.

48 comments:

 1. idhaullayam commerceku vacancy illaya....

  ReplyDelete
  Replies
  1. sir any pg with bed can write the exam

   Delete
  2. Dass Sir, i am mcom with b.ed gratuate.. this type of incidet was happended when trb conducted tet exam first time. trb mentioned whose are DEGREE WITH BED can write tet exam. so i applied and i spent more than 4 monts, expenses 20000rs, and i lost 40000rs. bcoz i resigned my job... result published my mark is 95.. but when i entered into CV with joy..but CV parties said without consider my pain u r rejected... then after i am searching job. but till i didnt get any job.. TRB too never consider our pass... government too.. i m in the PG list.. but they didnt give marks to tet pass in pg cv time... so my job is asolation.. so only i ask m.com bed gratuates are eligible to write deo exam..

   Delete
  3. The only way to get eligible in TET exam for commerce student is that the commerce subject should come to study to the students who are all studying from eighth standards, regarding this the government should take necessary steps, otherwise not possible to come exam to the commerce students.

   Delete
  4. sorry- commerce subject not eligible for DEO direct exam please try Bank recruitment exam or Group 2 exam - sivasankaran

   Delete
  5. B,Sc. ZOOLOGY,M.A. HISTORY,B.Ed.withscience can apply for DEO Exam ?

   pushpa

   Delete
 2. Sir, final year students of PG can apply for the exam( finished B.Sc B.Ed) ?

  ReplyDelete
 3. only pg qualified vth bed can eligible

  ReplyDelete
 4. can computer science pg with bed apply for this?

  ReplyDelete
 5. Sir,
  Is BSc MBA BEd. eligible to write the exam.
  Thanks.

  ReplyDelete
 6. subject wise list will be issued during the notification- only teaching subject is alone eligible
  sivasankaran

  ReplyDelete
 7. is any best coaching centre for this exam? anybody refer any centre pls

  ReplyDelete
 8. CAN ANY ONE upload previous years DEO question papers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 9. sir i am MCA BEd eligible to write the exam

  ReplyDelete
 10. Is there any special reservation for the regular teachers working in aided schools?

  ReplyDelete
 11. when is the last date of this exam? kindly publish previous years' question papers.

  ReplyDelete
 12. waiting for msc results ,is it eligible

  ReplyDelete
 13. i am B.com., Bed .Can i write TET exam

  ReplyDelete
 14. J. Tamilarasi
  Iam B.Sc(Cs), MCA,B.Ed . Can I write this exam

  ReplyDelete
 15. Hello sir i am M.A,B.Sc.B.Ed graduate. Can i write the exam?

  ReplyDelete
 16. oc community people worked under state government more than 5 years, is eligible to the exam or not

  ReplyDelete
 17. Sir, I m M.com,M.ed can i write this DEO exam. Is this syllabus common for all majors?.

  ReplyDelete
 18. Sir, I am B,sc, B.ed, M.ed Appear. can i write the exam?

  ReplyDelete
 19. when is the last date for applying
  ???

  ReplyDelete
 20. no chances for MCA AND ECNOMICS OR OTEHR SPECIAL SUBJECTS.. THE VACANT IT SELF THEY GIVEN THE VACANCY POSITION AND SUBJECT... PL REFER ADVT IN TOP OF THIS PGE OK

  ReplyDelete
 21. sir,msc bio-tech with B.ed. can write this exams a?

  ReplyDelete
 22. Post Graduates in the respective disciplines alone are eligible to apply for the latest DEO notification. Of course B.Ed is essential. Besides, the syllabi for main examination would be at PG level. Hence all the applicants may please take note of this before proceeding further.

  Sivaprasad

  ReplyDelete
 23. Is there any job opportunity in govt for M.sc, M.phil & B.ed Computer science candidates ?????????????
  Can v able to participate this D.E.O Exam

  ReplyDelete
 24. I am M.com M.Ed, Can I write this DEO exam? let me know about this,

  ReplyDelete
 25. are pg economics eligible for the deo exam?

  ReplyDelete
 26. Respected sir,

  I have doubts regarding the post called for DISTRICT EDUCATIONAL OFFICER
  1. TNPSC given subject wise vacancy and reservation list.
  But it is not clear that what is the concern subject DEO post is reserved for which community?
  I.e. For MBC/DC (G)-2 which are the subjects post is reserved for this Community? OR Community roaster is followed then what is rule for this?
  2. Is cross Major eligible to write this exam? i.e. U.G. and P.G. degree is not same subject.
  i.e. B.sc., in Chemistry M.A., history with B.Ed.,
  3. Is PSTM reservation applicable for this DEO Post?
  If it’s so...Both P.G and B.Ed degree in Tamil medium?
  If P.G degree is not available in Tamil medium B.Ed is in Tamil medium.
  What are the categories is applicable for PSTM reservation?
  4. From preliminary to Main Exam selection is 1:50 means
  Is it based on the subject wise or community wise?
  I kindly request you to clarify the doubts as early as possible.

  ReplyDelete
 27. I am a maths BT asst, working in a govt school. My qualification -B.Sc.,(maths) B.Ed., B.A.,(eco) Double degree,
  M.A.,(eco). Can I appear for this exam? Kindly do reply.

  ReplyDelete
  Replies
  1. only 12+3+(1)+2+(1) pattern is eligible.
   double degree is not eligible

   Delete
 28. I am also having the same doubt regarding reservation. For eg zoology 1post means it is coming under which category?

  ReplyDelete
 29. previous year question paper epadi download pandrathu if anybody know kindly reply me........

  ReplyDelete
 30. Hello sir i am M.A(ENGLISH),B.Sc(MATHS).B.Ed graduate. Can i write the exam?

  ReplyDelete
 31. devaraj Hello Sir, pl. tell me whether PG economics with BEd is eligible to write this DEO exam

  ReplyDelete
 32. hello sir i was attend that exam and secure 129 questions correct out of 200 and i am belongs to SC community an M.sc b.Ed grauduate. is thee any chance to clear my prelims .may i know what is the expected cut off of for SC community?please reply sir i am eagerly wait for your reply.can i prepare for mains?

  ReplyDelete
 33. mca bed is eligible for upcoming deo exams

  ReplyDelete
 34. Sir, I cleared DEO prelims...when should I apply for mains?

  ReplyDelete