டிசம்பர்-2016 துறை தேர்வுகள் அறிவிப்பு வெளியீடு : ஒரு நினைவூட்டல்.

டிசம்பர்-2016 துறை தேர்வுகள் அறிவிப்பு வெளியீடு : ஒரு நினைவூட்டல்.

பட்டதாாி மற்றும் முதுகலை பட்டதாாி ஆசிரியர்கள்

 

1.Account test for Executive officer(or)

2.Account test for Subordinate off part-Iமற்றும்

3.Tamil Nadu Office Manual

 

 

இடைநிலை ஆசிாியா்கள் மேற்கண்டவற்றுடன்

 

4) Deputy Ins Part-1

5) Deputy Ins Part-II

6) Educational Statistics

ஆகிய தேர்வுகள் எழுதவேண்டும்.

 

2016 - ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் நடைபெறவிருக்கும் துறைத்தேர்வுகளுக்கு விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து இணையதளம்  மூலமாக மட்டும் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

 

விளம்பர எண் 447

 

அறிவிக்கை நாள் : 01.09.2016

 

விண்ணபிக்க கடைசி தேதி : 30.09.2016 நேரம் 5.45 பி.ப. வரை

 

தேர்வு தேதிகள் : 23.12.2016 முதல் 31.12.2016 வரை.

Comments