டெங்கு, பன்றி காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய்கள் - பள்ளி வளாகங்களில் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள்- இயக்குனர் செயல்முறைகள்

டெங்கு, பன்றி காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய்கள் - பள்ளி வளாகங்களில் தலைமை ஆசிரியர்கள் மேற்கொள்ளவேண்டிய நடவடிக்கைகள்- இயக்குனர் செயல்முறைகள்


Comments