அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

1. காப்பி, தேநீரில் உள்ள ஊக்கம் தரும் பொருள் - காபின்

2. இதயத்திலிருந்து ரத்தத்தை வெளியே கொண்டு செல்லும் ரத்தக்குழாய்கள் - தமனிகள்

3. இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் உருவாக தேவைப்படுவது - இரும்பு

4. மாலுமிகளின் திசைக்காட்டியில் பயன்படுவது - காந்தமாக்கப்பட்ட இரும்பு

5. மிகப் பிரகாசமான கிரகம் - சுக்கிரன் (Venus)

6. நிக்கோடின் என்ற விஷப்பொருள் எதில் உள்ளது - புகையிலை

7. ஹீலியம் - உலோகமற்றப் பொருள்

8. கிட்டப்பார்வையை நிவர்த்தி செய்ய - குழி ஆடி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

9. கண்ணுக்குள் செல்லும் ஒளி அளவை ஒழுங்குப்படுத்துவது - ஐரிஸ்

10. இடம் பெயர்தலை (Law of Motion) எத்தனை விதிகளில் நியூட்டன் தந்திருக்கிறார் - மூன்று விதிகளில்

11. ஸ்ட்ரெப்டோமைசினைக் கண்டுபிடித்தவர் - வாக்ஸ்மான்

12. திட கார்பன்-டை-ஆக்சைடு என்பது - உலர்ந்த ஐஸ்

13. பைசென்டினெரி என்பது - 200 ஆண்டு

14. பாம்பிற்கு காணப்படாதது - புற உறுப்புகள்

15. ஒரு குரோஸ் என்பது - 144 எண்ணிக்கை

16. திமிங்கலம் ஒரு - பாலூட்டி

17. டாலமைட் - மக்னீசியத்தின்  தாதுப்பொருள்

18. ஒலியைப் பரப்ப டேப்ரிகார்டரில் பயன்படுவது - மாக்னெடிக் நாடா

19. இரும்பு ஆணி எதில் மிதக்கிறது - பாதரசம்

20. கொய்னா எந்த மரத்திலிருந்து எடுக்கப்படுகிறது - சின்கோனா

21. காற்றில் தீப்பற்றக் கூடிய மூலகப் பொருள் - வெண்பாஸ்பரம்

22. எந்தச் செடி உணவை தண்டில் சேமிக்கிறது - இஞ்சி

23. வண்ணப்படுத்த பயன்படும் அமிலம் - அசிடிக் அமிலம்

24. பட்டுத் துணி எதிலிருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது - ககூன்

25. இரு ஐஸ் கட்டிகள் ஒன்றோடொன்று அழுத்தப்படும் போது ஐஸில் - ஐஸின் உருகுநிலை அழுத்தம் மாறும்போது குறைகிறது.

26. வீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் எலக்ட்ரிக் சக்தியை எப்படி கண்க்கிடப்படுதல் வேண்டும் - கிலோவாட் மணிக்கு

27. வெங்காயத்தில் உண்ணக்கூடிய பகுதி - வேர்

28. வைட்டமின் கண்டுபிடித்தவர் - பங்ஸ் (Funks)

29. உடலில் உஷ்ணம் காண கிளினிகல் தர்மா மீட்டரில் கண்க்கிடுவது - சென்டிகிரேட்

30. காயம் நீல நிறமாக இருக்க காரணம் - காற்றின் மூலக்கூறுகள் சூரிய ஒளியைப் பரப்புகின்றன.

31. நம் கண்கள் - நிறங்களுக்கு மிகவும் நுட்பமாக உணவூட்டத் தக்கது. - சிகப்பு

32. ஒலியின் வேகம் மிக நீளமுடையது - காற்றில்

33. ஒரு லிட்டர் என்பது - 1000 மி.லி

34. ஹார்டுவேர் என்பது - கம்ப்யூட்டருடன் தொடர்புடையது

35. B.C.G எதனைத் தடுக்க உதவுகிறது - காசநோய்

36. மணலின் ரசாயனப் பெயர் - சிலிகன்-டை-ஆக்ஸைட்

37. சோனார் - நீர்மூழ்கிக் கப்பலைக் கண்டறிய பயன்படுகிறது.

38. உடல் வளர்ச்சிக்கு அதிக சக்தியை தருவது - புரதம்

39. பூச்சிகளைத் தின்னும் தாவரம் - ட்ரோசரா

40. பாலூட்டும் பிராணி எது - வெளவால்

41. இசைகள் பசுமையாக இருக்க காரணம் - பச்சையம்

42. வயிற்றில் சுரக்கும் இரப்பை நீரில் அடங்கியது - அமிலம்

43. வளிமண்டல தோற்றத்தைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவும் அறிவியலின் பிரிவு - வானிலை ஆராய்ச்சி

44. நரம்பியலைப் பற்றி அறிந்துகொள்ள உதவும் அறிவியல் பிரிவு - நியூராலஜி

45. மிக எளிதில் பற்றாத வாயு - நைட்ரஜன்

46. நிக்ரோமிலும் ஜெர்மன் வெள்ளியிலும் பொதுவாக உள்ள மூலப்பொருள் - குரோமியம்

47. மந்த வாயுக்களை கண்டுபிடித்தவர் - ராம்சே

48. மனித உடலின் சராசரி வெப்பநிலை - 36.9 சி

49. உடல் வெப்பநிலை எதனால் சரி செய்யப்படுகிறது - மூளையின் ஒரு பகுதி.

50. வெடி மருந்தைக் கண்டுபிடித்தவர் - நோபல்

No comments:

Post a Comment