TNPSC: அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

TNPSC: அரசுப் பணி தேர்வுகளுக்கான மாதிரி வினா-விடை

1. நாளமில்லா சுரப்பிகளின் தலைவன் - பிட்டியூட்டரி

2. சிறுநீரகத்தின் செயல் அலகு - நெப்ரான்

3. இனப்பெருக்க செல் - ஜீன்

4. மூளையில்லுள்ள சவ்வுகளின் இடையில் காணப்படும் திரவம் - மூளை தண்டுவட திரவம்

5. போட்டோ மீட்டர் கருவிகளால் அறியபவை - வெவ்வேறு ஒளி மூலங்களை ஒப்பிட

6. ஒரு லென்சின் திறன் (Power of a Lens)  அலகு -  டயாப்டர்

7. மென் ஏடு வண்ணமாகத் தோன்றுவதன் காரணம் - ஒளிவிலகல்

8. நிறையும் திசைவேகமும் இரு மடங்காகும்போது இயக்க ஆற்றல் - 8 மடங்கு ஆகும்

9. செரித்தலுக்கு உதவுபவை - நொதித்தல்

10. நரம்பு மண்டலம் - நியூரான் செல்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது.

11. எலக்ட்ரோ-கார்டியோகிராம் என்ற கருவி - இருதயத்தின் வேலைத்திறனை பதிவு செய்ய பயன்படுகிறது.

12. பிட்யூட்டரி சுரக்கும் ஹோர்மோன் - வளர்ச்சி ஹார்மோன்

13. ஒரு மைக்ரான் என்பது - 1/1000 செ.மீ

14. ஒளிச்சேர்க்கையின் முதல் நிலையான விளைபொருள் - சர்க்கரை

15. சவ்வூடுபரவல் என்பது - விரவிப்பரவுதலை ஒத்துள்ளது.

16. தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான மூன்று முக்கிய ஊட்டப்பொருள்கள் - ஆக்ஸிஜன், ஹைட்ரஜன், கார்பன்

17. தாவரங்கள் நீரை கிரகிப்பது நிகழும் காலம் - சூரியன் ஒளி விடும்போது

18. தாவரங்களின் சாறேற்றம் பற்றிய தங்களின் கொள்கையை டிக்ஸன் மற்றும் ஜாலி எந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் விளக்கினார் - நீர் மூலக்கூறுகளின் பிணைப்பு சக்தி

19. ப்ளோயம் திசுக்களில் - சல்லடை தட்டுகள் உள்ளன.

20. தாவரங்களினால் உறிஞ்சப்படும் நீர் எதன் வழியாக நகர்கிறது - ஸைலம் தொகுப்பு

21. தாவரங்களிலிருந்து வெளியேற்றும் தண்ணீரின் அளவை அளக்க உதவுவது - கானங்கின் போட்டோ மீட்டர்

22. புறத்தோல் அடுக்கிலிருந்து - பிலபெரஸ் அடுக்கு உண்டாகிறது

23. சொர்கம் செடியின் தண்டில் - பேசிக்குலார் கேம்பியம் உள்ளது.

24. வறண்ட நிலத்தாவரம் அல்லாத ஒரு தாவரம் - யூபோர்பியா டிருக்கள்ளி

25. இரத்தம் உறைய தேவையான தாது - கால்சியம்

26. திசுக்களுக்கு ஆக்ஸிஜன் எடுத்துச் செல்வது - இரத்த சிவப்பணுக்கள்

27. ஒசோன் போர்வையை உண்டாக்குவது - வாகனங்களிலிருந்து வெளியேறும் வாயுக்கள்

28. உலோகங்களை இணைக்க உபயோகப்படும் வாயு - அசிட்டிலின்

29. மார்ஷ் வாயு என்பது - மீத்தேன்

30. உலர்ந்த தலவை செய்ய உபயோகப்படுவது - நாப்தா

31. மனித மார்பில்லுள்ள விலா எலும்புகளின் எண்ணிக்கை - 24

32. இரும்புத் துண்டு எதில் மிதப்பவை - பாதரசத்தில்

33. விவசாயிகளின் நண்பன் - மண்புழு

34. சாதாரணக் கண்ணாடி எதில் செய்யப்படுகிறது - சோடியம் சிலிகேட்

35. சலவைத்தூளில் அடங்கியுள்ளது - குளோரின்

36. ஹார்மோன்கள் சேகரிக்கப்படுவது - நாளமில்லாச் சுரப்பிகள்.

37. ராக்கெட்டுகள் எந்த விதியைச் சார்ந்தது - நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி

38. முட்டை பொரிக்க பயன்படுத்தப்படும் சாதனம் - இன்குபேட்டர்.

39. சாரயமும் தண்ணீரும் கலந்த கலவையை பிரிக்கும் முறை - சுத்தப்படுத்துதல்

40. கப்பல் மிதப்பதின் அடிப்படை - ஆர்கிமிடிஸ் தத்துவம்

41. மின்காந்தம் உபயோகப்படுத்துவது - மின்மாற்றியில்

42. தாவரங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டை உற்பத்தி செய்வது - கரியமில வாயு நீர்

43. எகாலஜிலினைப்பற்றிய ஆராய்ச்சி - வாழும் உயிரினங்கள்

44. மகரந்தப் பையில் அடங்கியது - மகரந்தத் தூள்கள்

45. பாலின் அடர்த்தியை காண பயன்படுவது - வாக்டா மீட்டர்

46. "வின்னி பெங்" ஏரி எங்குள்ளது - கனடா

47. பிராணிகள் செயலற்றிருத்தல் எந்த காலத்தில் நடைபெறும் - குளிர் காலம்

48. கைத்துப்பாக்கியைக் கண்டுபிடித்தவர் - கோல்

49. நீரின் மேல் சேகரிக்கப்படும் வாயு - ஹைட்ரஜன்

50. இலவங்கம் (கிராம்பு) ஒரு - பூ மொட்டு

Comments