முதுகலை ஆசிரியர் நேரடி நியமனத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்வர்களின் அழைப்புக்கடிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


முதுகலை ஆசிரியர் நேரடி நியமனத்திற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தேர்வர்களின் அழைப்புக்கடிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.Direct Recruitment of Post Graduate Assistants for the year 2016 - 17 I. EXAMINATION RESULTS  To query your Result, enter your Roll No. (eg. 17PG01010000) (for all the candidates who have written the examination) Roll No: Result Please Click - Download Individual Call Letter Please Click - Download Bio-Data Form Please Click - Download Identification Form Please Click - Download Service Certificate  DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment