சனிக்கிழை பள்ளி வேலை நாள் பற்றிய முதல் அமைச்சரின் தனிப்பிரிவு தகவல்

சனிக்கிழை பள்ளி வேலை நாள் பற்றிய முதல் அமைச்சரின் தனிப்பிரிவு தகவல்.தகவல் பகிர்வு அ.ரகமதுல்லா மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர்.தமிழ்நாடு ஆசிரியர் முன்னேற்ற சங்கம் புதுக்கோட்டை மாவட்டம்

No comments:

Post a Comment