Friday, September 30, 2022

Mughal Emperors - Bahadur Shah / பிற்கால முகலாயப் பேரரசு

 • பிற்கால முகலாயப் பேரரசு.
 • பக்சார் போர் 1764.
 • இரண்டாம் அக்பர் கிபி 1806 -1837.
 • இரண்டாம் பகதூர் ஷா கிபி 1837 -1857.

முக்கியக் குறிப்புகள்.


 • சுபேதாக்கள்.
 • அமைச்சர்கள்.
 • பிற அமைச்சர்கள்.
 • நிலங்களின் பிரிவு அக்பர் காலத்தில்.
 • முகலாயர் கால சமுதாயம்.
 • முக்கிய நகரங்கள்.
 • ஆடைகள்.
 • சமுதாய பிரிவு.

பிற்கால முகலாயப் பேரரசு.


முதலாம் பகதூர் ஷா 1707 - 1712.


 • இயற்பெயர் முகமது மூஸம் ஷா.
 • ஷா ஆலம் பட்டப்பெயருடன் ஆட்சி செய்தார்.

ஜக்கந்தர் ஷா கிபி 1712 - 1713.


பரூக் ஷயர் கிபி 1713 - 1720.


 • ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியா முழுவதும் வணிகம் செய்தது.

முகமது ஷா கிபி 1720 - 1748.


 • 1739 நாதிர்ஷா படையெடுப்பு.
 • மயிலாசனம் மற்றும் செல்வம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது.

அகமது ஷா கிபி 1748 - 1754.


இரண்டாம் ஆலம்கீர் கிபி 1754 - 1759.


இரண்டாம் ஷா ஆலம் கிபி 1759 - 1806.


 • 1761 மூன்றாம் பானிபட் போர் - மராட்டியர் மற்றும் அகமது ஷா அப்தாலி.
 • 1764 பக்சார் போர் வங்காள நவாப் மீர் காசிம் அயோத்தி நவாப் உத் தவுலா ஷா ஆலம் (ஆங்கிலேயருடன் போர்).
 • 1765 அலகாபாத் உடன்படிக்கை.
 • 1806 வேலூர் புரட்சி கலகம்.

பக்சார் போர் 1764.


 • வங்காள நவாப் மீர் காசிம் மீது ஆங்கிலேயர் படை எடுத்தபோது காசிமிற்கு உதவியாக அயோத்தி நவாப் ஹுஜா உத்தௌலா மற்றும் இரண்டாவது ஷா ஆலம் இருந்தனர்.
 • ஆங்கிலேயர் வெற்றி பெற்றனர்.
 • தோற்றதற்காக வங்காளம் பீகார், ஒரிசா பகுதிகளைச் ஷா ஆலம் ஆங்கிலேயரிடம் ஒப்படைத்தார்.
 • 26 லட்சம் ஆண்டுதோறும் (அ) மாதம்தோறும் கொடுத்தனர்.
 • 1765 அலகாபாத் உடன்படிக்கை கையெழுத்தானது.

இரண்டாம் அக்பர் கிபி 1806 -1837.


 • ராஜாராம் மோகன்ராய் இவரின் நண்பர்.

இரண்டாம் பகதூர் ஷா கிபி 1837 -1857.


 • இவரின் காலத்தில் மாபெரும் புரட்சி நடைபெற்றது இதன் பிறகே முகலாயர்கள் அரண்மனை மற்றும் கோட்டைகளை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டனர்.
 • குதப் பகுதியில் தங்க, டல்ஹவுசி பிரபு ஆணையிட்டார்.
 • இவருக்குப் பின்னர் வந்த முகலாயர்களில் அரசர்கள் இருக்கக் கூடாது இளவரசர் மட்டும் இருக்கலாமெனக் கானிங் பிரபு கூறினார்.

முக்கியக் குறிப்புகள்.


 • பேரரசு (பாதுஷா) அரசர் - சுபாக்கள் (மாகாணங்கள் / மாநிலங்கள்) சுபேதார் - சர்க்கார் மாவட்டங்கள் (பாஜ்தார்) பர்கானா (ஷிக் தார்) - கிராமங்கள் (முக்காடம்) - நிர்வாக உறுப்பு (பஞ்ச்) பஞ்சாயத்து - மக்கள்.

சுபேதாக்கள்


 • அக்பர் - 15 எண்ணிக்கை.
 • ஜஹாங்கீர் - 17.
 • ஷாஜகான் - 22.
 • ஒளரங்கசீப் (Aurangzeb) - 21.
 • சுபேதார் - உதவி.
 • திவான் - நிதி அமைச்சர்.
 • மாநில சதர் - சமயத் துறை.
 • பட்சி - வழக்கு அலுவலர்.
 • கொத் வால் - நகர சிறப்பு நிர்வாக அலுவலர்.

அமைச்சர்கள்.


 • வகீல் - பிரதமர்.
 • மீர் சாமான் குவாசி - தலைமை நீதிபதி.
 • மீர்பாக் ஷி - ராணுவம்.
 • வசிர் (திவானி ஆலா) - நிதித்துறை.
 • காஸி - நீதித்துறை.
 • சதா உஸ் தனர் - சமயத் துறை (religion matter).
 • மஹதாபி - பொது ஒழுக்கக் கட்டுப்பாடு.
 • கான் இ சாமான் - உயர் அரண்மனை அலுவலர்.

பிற அமைச்சர்கள்.


 • தரோகா இ தாசௌகி - ஒற்றர் தலைவர்.
 • மீர் ஐ அடிஷ் - பீரங்கி படைத்தலைவர்.
 • மீர் பஹரி - சிறு கப்பற்படை தலைவர்.
 • மீர் பார் - காடுகளுக்குப் பொறுப்பாளர்.
 • அமீர் தோசக் - அவை சடங்குப் பொறுப்பாளர்.

நிலங்களின் பிரிவு அக்பர் காலத்தில்.


 • போலஜ் - ஆண்டுதோறும் பயிரிடும் நிலம்.
 • பரௌதி - இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை.
 • சச்சார் - மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை.
 • பஞ்சார் - 5 அல்லது அதற்கு அதிகமான காலம்.

முகலாயர் கால சமுதாயம்.


 • இந்திய மக்கள் தொகை 16ம் நூற்றாண்டில் 15 கோடி 18ஆம் நூற்றாண்டில் 20 கோடி.
 • நிலப்பரப்பு - காடுகள் அதிகம் வேளாண்மை குறைவு.
 • சமூக முதன்மை தொழில் வேளாண்மை.
 • சமூக முதன்மை நிறுவனம் - கிராம சமூகம்.
 • கிராமத் தலைவர் முக்காடம் - பஞ்ச் (பஞ்சாயத்து).
 • சமூகத்தின் நடுத்தரவர்க்கம் சிறிய கடைகள் வைத்திருப்பார்கள்.
 • சிறிய மன்சப்தாரிகள்.
 • ஹக்கீம் - மருத்துவர்கள்.
 • இசைக்கலைஞர்கள் அதிகம்.
 • மதாத் இ மாஷ் - மானியம் பெறும் வர்க்கம்.

முக்கிய நகரங்கள்.


 • டெல்லி, ஆக்ரா, பதேபூர் சிக்ரி, லாகூர், அகமது நகர், டாக்கா, முல்தான் ஆகியவை லண்டன் பாரிஸ் நகருக்கு சமமாக இருந்ததாகக் கூறினர்.

ஆடைகள்.


 • மேல்தட்டு மக்கள் உயர்தர ஆடைகள் மற்றும் அணிகலன்கள் பயன்படுத்தினார்.
 • கீழ்தட்டு மக்கள் லங்கோடு - ஆண், சேலை- பெண்கள் பயன்படுத்தினர்.

சமுதாய பிரிவு.


 • மேட்டுக்குடியினர்.
 • நடுத்தர பிரிவினர்.
 • கீழ்நிலை வகுப்பினர்.
 • அடிமைகள்.
 • மன்சப்தாரிகள் /பிரபுக்கள் (அடக்கு முறை சுரண்ட கூடிய பண்பினர்).
 • ஜமீன்தார்கள்.

No comments:

Popular Posts