Tuesday, September 27, 2022

TNPSC G.K - 107 | பொது அறிவு.

 • மண்ணுக்கும் மண்புழுவுக்கும் உள்ள தொடர்பைக் கண்டறிந்தவர் – சார்லஸ் டார்வின்.

 • கழிவு நீரில் வாழும் கைராமமஸ் இளம் உயிரி சிதைப்பவைகளில் ஒன்றாகும்.

 • பிளேக் நோய்க்கான கடத்தியாக செயல்படுவது – சீனோப்சில்லா.

 • பிளேக் நோய்க்கு காரணமான பாக்டீரியா – எர்சினியா பெஸ்டிஸ்.

 • ரப்பர் தாவரத்தின் தாவரவியல் பெயர் – இவியா பிரேசியன்சிஸ்.

 • ரப்பர் தாவரத்தைக் கண்டுபிடித்தவர் – கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்.

 • ரப்பர் தாவரரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பொருளுக்கும் ரப்பர் பெயரிட்டவர் – ஜோசப் பிரிஸ்ட்லி.

 • ரப்பர் தாவரத்தின் தாயகம் – தென் அமெரிக்காவில் உள்ள அமேசான் பள்ளத்தாக்கு.

 • தமிழ்நாட்டில் எந்த மாவட்டத்தில் அதிக நிலப்பரப்பில் ரப்பர் சாகுபடி நடைபெறுகிறது – கன்னியாகுமரி.

 • ரப்பர் மரத்திலிருந்து கிடைக்கும் பால் போன்ற திரவத்தின் பெயர் – லேடக்ஸ்.

 • இட்லி பூவின் தாவரவியல் பெயர் – இக்சோரா.

 • மகரந்தத் தூள் சூலக முடியை அடைவதன் பெயர் – மகரந்தச் சேர்க்கை.

 • இரும்பை கொண்டுள்ள ஹீமோகுளோபின் எனும் புரதத்தை கொண்ட அணு – சிவப்பு அணு.

 • இரத்ததிற்க்கு சிவப்பு நிறத்தை அளிப்பவை எது? – ஹீமோகுளோபின்.

 • வாயுக்களை கடத்த உதவுவது எது? – ஹீமோகுளோபின்.

 • உட்கரு உள்ள ரத்த அணு – வெள்ளை அணு.

 • ஒரு கன மி.மீ ரத்ததில் காணப்படும் வெள்ளை அணுக்கள் – 5,000 முதல் 10,000 வரை.

 • நோய்க்கிருமிகளிடமிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கும் அணு? – வெள்ளை அணு.

 • ரத்தத்தில் காணப்படும் அணுக்களில் மிகச்சிறியது – தட்டை அணுக்கள்.

 • ஒரு கன மி.மீ ரத்ததில் காணப்படும் தட்டை அணுக்கள் எவ்வளவு? – 1,50,000 முதல் 3,00,000 வரை.

 • உடல் வெப்பநிலையை உடல் முழுவதும் சமமாக பரவச்செய்து, உடல் வெப்பநிலையை ஒருங்கிணைப்பவை – ரத்தம்.

 • ரத்தம் ஒரு – தாங்கல் கரைசல்.

 • உடலில் கார, அமில தன்மையை நிலை நிறுத்துவது – ரத்தம்.

 • ரத்த சுற்றோட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தவர் – வில்லியம் ஹார்வி.

 • வெள்ளை அணுக்களின் வாழ் நாள் – 4 வாரங்கள்.

 • 1971 ம் ஆண்டு உலக நாடுகள் அனைத்தும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொண்ட அலகு முறை – பன்னாட்டு அலகு முறை (System International)

 • S.I அலகு முறையில் உள்ள அடிப்படை அலகுகள் எத்தனை? – ஏழு.

 • S.I அலகு முறையில் உள்ள துணை அலகுகள் எத்தனை? – இரண்டு. (ரேடியன் மற்றும் ஸ்டிரேடியன்)

 • நீளத்தின் அலகு – மீட்டர் .

 • நிறையின் அலகு – கி.கிராம்.

 • காலம் / நேரத்த்தின் அலகு – வினாடி.

 • மின்னோட்டதின் அலகு – ஆம்பியர்.

 • வெப்பநிலையின் அலகு – கெல்வின்.

 • விசையின் அலகு – நியுட்டன்.

 • வேலையின் அலகு - ஜுல்.

 • பொருளின் அளவு எதனால் குறிக்கப்படுகிறது? – மோல்.

 • ஒளிச்செறிவின் அலகு – கேண்டிலா.

 • தளக்கோணத்தின் அலகு - ரேடியன்.

 • திண்மக் கோணத்தின் அலகு – ஸ்டிரேடியன்.

 • துணைக்கோலைக் கொண்டு துல்லியமாக அளவிட வெர்னியர் அளவியை கண்டுபிடித்தவர் – பியரி வெர்னியர் (பிரான்ஸ்).

 • வெர்னியர் கோலில், துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மைக்கோலின் சுழிக்கு வலப்புறமோ அல்லது இடப்புறமோ அமைவது – சுழிப்பிழை.

 • வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு வலப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை – நேர் பிழை.

 • வெர்னியர் அளவியில் இரண்டு தாடைகள் இணையும் போது துணைக்கோலின் சுழி, முதன்மை கோலின் சுழிக்கு இடப்புறம் அமைந்தால் அப்பிழை – எதிர் பிழை.

 • பொருளின் நீளத்தை ஒரு மி.மீட்டரில் நூறில் ஒரு பங்கு அளவிற்கு துல்லியமாக அளவிட பயன்படுவது – திருகு அளவி.

 • மெல்லிய கம்பி, தாள் மற்றும் தகடு ஆகியவற்றின் தடிமனை அளவிட பயன்படுவது – திருகு அளவி.

 • ஒரு நிலையான மறைக்குள் இயங்கும் திருகை சுற்றும் போது அதன் முனை முன்னோக்கி நகரும் தொலைவு இதற்கு நேர் தகவில் இருக்கும் – சுற்றப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நேர் தகவில் இருக்கும்.

 • ஒரு பொருளின் நிறையை ஒரு மி.கிராம் அளவிற்க்கு துள்ளியமாக அளவிட பயன்படும் தராசு - இயற்பியல் தராசு.

 • இயற்பியல் தராசில் மிக குறைந்த எடை கல் எவ்வளவு – 10 மி. கிராம்.

 • இயற்பியல் தராசில் குறிமுள், அலைவுக்குப்பின் அளவுகோல் வந்து நிற்கும் புள்ளி – நிலைப்புள்ளி.

 • திருகு அளவியின் மீச்சிற்றளவு எவ்வளவு – 0.01 மி.மீ.

 • ஒரு பொருளில் அடங்கியுள்ள பருப்பொருள்களின் கன அளவு – நிறை எனப்படும்.

 • ஊசல் கடிகாரத்தின் தத்துவத்தை கண்டறிந்தவர் – கலிலியோ.

 • மொகஞ்சதாரோவில் இருந்த பெரிய குளம் எதனால் கட்டப்பட்டது – செங்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பும் மணலும் சேர்ந்த கலவை.

 • மொகஞ்சதாரோவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிட அமைப்பு - தானியக்களஞ்சியம்.

 • செல் கொள்கையை முன் மொழிந்தவர்கள் – தியோடர் ஸ்ச்வான் மற்றும் ஜேக்கப் ஸ்லீடன்.

 • உயிரனங்களின் அடிப்படை அலகு – செல்.

 • செல்லைக் கண்டறிந்தவர் – இராபர்ட் ஹீக் .

 • உட்கருவை கண்டறிந்தவர் – ராபர்ட் ப்ரெளன்.

 • குரோமாடின் வலை காணப்படும் இடம் – உட்கரு.

No comments:

Popular Posts