Thursday, October 06, 2022

TNPSC G.K - 189 | பொதுத்தமிழ் - நற்றிணை.

நற்றிணையின் உருவம் :


 • திணை - அகத்திணை
 • பாவகை - ஆசிரியப்பா
 • பாடல்கள் - 400
 • புலவர்கள் - 175
 • அடி எல்லை - 9 - 12

தொகுப்பு :


 • தொகுத்தவர் - தெரியவில்லை
 • தொகுப்பிதவர் - பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி

வேறுபெயர்கள் :


 • நற்றிணை நானூறு
 • தூதின் வழிகாட்டி

நூல் பெயர்க்காரணம் :


 • நல் + திணை - நற்றிணை
 • திணை - நிலம், குடி, ஒழுக்கம்
 • நற்றிணை என்பதற்கு “நல்ல ஒழுக்கலாறு” என்று பொருள்.
 • திணை என்ற பெயர் பெற்ற ஒரே நூல் நற்றிணை மட்டுமே.

உரை, பதிப்பு :


 • நற்றிணைக்கு முதலில் உரை எழுதியவர் - பின்னந்தூர் நாராயணசாமி.
 • நற்றிணையை முதலில் பதிப்பித்தவர் - பின்னந்தூர் நாராயணசாமி.

கடவுள் வாழ்த்து :


 • இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர் - பாரதம் பாடிய.
 • பெருந்தேவனார்.
 • இந்நூலின் கடவுள் வாழ்த்து குறிப்பிடும் கடவுள் - திருமால்.

நற்றிணையில் தொடரால் பெயர் பெற்றவர்கள்:


 • மலையனார்
 • தனிமகனார்
 • தும்பிசேர்கீரனார்
 • வண்ணப்புறச் சுந்தரத்தனார்
 • மடல் பாடிய மாதங்கீரனார்

நற்றிணை குறிப்பிடும் அரசர்கள்:


 • அதியமான் அஞ்சிக் காரி
 • அழிசி குட்டுவன்
 • ஆய் சேந்தன்
 • உதியன் நன்னன்
 • ஓரி பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன்
 • கிடைக்காதவை:
 • 234ஆம் பாடல் கிடைக்கவில்லை.
 • “சான்றோர் வருந்திய வருத்தமும்” எனத் தொடங்கும் இறையனார்
 • களவியல் உரை மேற்கோள் பாடல் அது என்பர்.

பொதுவான குறிப்புகள்:


 • வௌவால்களும் கனவு காணும் என்ற அறிவியல் உண்மை
 • கூறப்பட்டுள்ளது.
 • பிற்காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய தூது என்ற இலக்கியத்திற்கு
 • வழிகாட்டியாகக் குருகு, நாரை ஆகியவற்றை தூது விடும் பண்பு
 • இதில் கூறப்பட்டுள்ளது.எனவே நற்றிணையை “தூதின் வழிகாட்டி”
 • என்பர்.
 • உழவர் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சுறா மீன்
 • தாக்கியதால் ஏற்பட்ட காயம் நரம்பினால் தைத்ததை கூறுகிறது
 • எட்டுத்தொகை நூல்களுள் முதலாவதாக அமையபெற்றது நற்றிணை
 • நல் என்று அடைமொழி பெற்று போற்றப்படுவது நற்றிணை
 • ஓரறிவு உயிர்களையும் விரும்பும் உயரிய பண்பு, விருந்தோம்பல்,
 • அறவழியில் பொருளிட்டல் முதலியன பற்றிக் கூறுகிறது
 • நற்றினை பேரெல்லை 12 இருப்பினும் போதனார் இயற்றிய 110, 379
 • ம் பாடல்கள் 13அடி உடையது
 • வணிகர்களுக்கு வழங்கப்படும் பட்டம் காவிதி, எட்டி
 • குழுவாக வணிகம் செய்வோர்க்கு வணிக சாந்து என்று பெயர்

ஆசிரியர்களில் சிலர் :


 • நக்கண்ணையார் பெண்பாற் புலவர் பெருங்கோழி நாய்கன் மகள்
 • நக்கண்ணையார் கூறப்படுவார் உறையூர் வீரை வேண்மான் வெளியன்
 • தித்தன் என்னும் சோழ மன்னனின் மகன் போரவை கோப்பெருநற்கிள்ளி
 • மல்லன் என்பானை போரில் வென்றதை கூறுகிறது புறநானூற்றில் 83 84
 • 85 பாடல்களைப் பாடியுள்ளார் மிளைகிழான் நல்வேட்டனார்
 • மிளை என்னும் ஊரில் பிறந்தவராதலால் மிளைகிழான் நல்வேட்டனார்
 • இவர் நற்றிணையில் 4 பாடல்களும் குறுந்தொகையில் 1 பாடல்
 • இயற்றியுள்ளார்

முக்கிய அடிகள்:


 • விளையா டாயமோடு வெண்மணல் அழுத்தி
 • மறந்தனம் துறந்த காழ்முளை அகைய
 • நெய்பெய் தீம்பால் பெய்தினிது வளர்பப்
 • நும்மினும் சிறந்தது நுவ்வை ஆகுமென்று
 • முந்தை யிருந்து நட்டோர் கொடுப்பினும்
 • நஞ்சும் உண்பர் நனிநா கரிகர்
 • நீரின்றி அமையா உலகம்போலத்
 • தம்மின்றி அமையா நம்நயந்து அருளி – (கபிலர்)
 • இளமையிற் சிறந்த வளமையும் இல்லை
 • சாதல் அஞ்சேன் அஞ்சுவல் சாவில்
 • ஒருமுலை இழந்த திருமா உண்ணி
 • நெடிய மொழிதலும் கடிய ஊர்தலும்
 • வெல்வம் அன்று
 • இறவுப்புற தன்ன பிணர்படு தடவுமுதற்- நக்கண்ணயார்

No comments:

Popular Posts