Tuesday, October 18, 2022

TNPSC G.K - 233 | பொதுத்தமிழ் - பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்.

அ - வரிசை :


 • அணியர் - நெருங்கி இருப்பவர்
 • அணையார் - போன்றார்
 • அளைஇ - கலந்து
 • அகன் - அகம், உள்ளம்
 • அமர் - விருப்பம்
 • அமர்ந்து - விரும்பி
 • அகத்தான் ஆம் - உள்ளம் கலந்து
 • அணி - அழகுக்காக அணியும் நகைகள்
 • அல்லவை - பாவம்
 • அற்று - அது போன்று
 • அல்லைத்தான் - அதுவும் அல்லாமல்
 • அன்ன - அவை போல்வன
 • அகம் - உள்ளம்
 • அமையும் - உண்டாகும்
 • அறிகை - அறிதல் வேண்டும்
 • அல்லல் - துன்பம்
 • அளகு - கோழி
 • அரவு - பாம்பு
 • அரவம் - பாம்பு
 • அரம் - வாளைக் கூர்மையாக்கும் கருவி
 • அமுத கிரணம் - குளிர்ச்சியான ஒளி
 • அலகு இல் - அளவில்லாத
 • அலகிலா - அளவற்ற
 • அன்னவர் - அத்தகைய இறைவர்
 • அகழ்வாரை - தோண்டுபவரை
 • அடவி - காடு
 • அரம்பையர் - தேவ மகளிர்
 • அளவின்று - அளவினையுடையது
 • அவி உணவு - தேவர்களுக்கு வேள்வியின் பொழுது கொடுக்கப்படும்  உணவு
 • அற்றே - போன்றதே
 • அனைத்தாலும் - கேட்ட அத்துணை அளவிலும்
 • அவியினும் - இறந்தாலும்
 • அரு - உருவமற்றது
 • அலகில - அளவற்ற
 • அகன்று - விலகி
 • அயலார் - உறவல்லாதோர்
 • அழுக்காறு - பொறாமை
 • அருவிணை - செய்தற்கரிய செயல்
 • அடர்த்து எழு குருதி - வெட்டுப்பட்ட  இடத்தினின்றும் பீறிட்டு ஒழுகும் செந்நீர்
 • அம்பி - படகு
 • அல் - இருள்
 • அடிமை செய்குவென் - பணி செய்வேன்
 • அமலன் - குற்றமற்றவன்
 • அரி - நெற்கதிர்
 • அம் - அழகிய
 • அரா - பாம்பு
 • அல்லல் - துன்பம்
 • அங்கை - உள்ளங்கை
 • அங்கணர் - அழகிய நெற்றிக்கண்ணையுடைய சிவன்
 • அரியாசணம் - சிங்காசணம்
 • அறைகுவன் - சொல்லுவான்
 • அணித்தாய் - அண்மையில்
 • அடவி - காடு
 • அலறும் - முழங்கும்
 • அணிந்து - அருகில்
 • அறைந்த - சொன்ன
 • அதிசயம் - வியப்பு

ஆ - வரிசை :


 • ஆர்வம் - விருப்பம்
 • ஆற்றவும் - நிறைவாக
 • ஆற்றுணா - ஆறு - உணா
 • ஆறு - வழி
 • ஆடவர் - ஆண்கள்
 • ஆர்கலி - நிறைந்த ஓசையுடைய கடல்
 • ஆடுபரி - ஆடுகின்ற குதிரை
 • ஆழி - மோதிரம்
 • ஆனந்தம் - மகிழ்ச்சி
 • ஆறு - நல்வழி
 • ஆழி - கடல்
 • ஆழி - உப்பங்கழி
 • ஆன்ற - உயர்ந்த
 • ஆன்றோர் - கல்வி, கேள்வி, பண்பு ஆகியவற்றில் சிறந்தோர்
 • ஆர் அவை - புலவர்கள் நிறைந்த அவை
 • ஆக்கம் - செல்வம்
 • ஆயகாலை - அந்த நேரத்தில்

இ - வரிசை :


 • இன்சொல் - இனிய சொல்
 • இன்சொலன் - இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 • இன்சொலினதே - இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 • இன்புறாஉம் - இன்பம் தரும்
 • இன்மை - இப்பிறவி
 • இரட்சித்தாணா - காப்பாற்றினானா
 • இணக்கவரும்படி - அவர்கள் மனம் கனியும் படி
 • இல்லார் - செல்வம் இல்லாதவர்
 • இடித்தல் - கடிந்துரைத்தல்
 • இடுக்கண் - துன்பம்
 • இசைந்த - பொருத்தமான
 • இருநிலம் - பெரிய உலகம்
 • இகழ்வார் - இழிவுபடுத்துவோர்
 • இறப்பினை - பிறர் செய்த துன்பத்தை
 • இறைந்தார் - நெறியைக் கடந்தவர்
 • இன்னா - தீய
 • இன்னாசொல் - இனிமையற்ற சொல்
 • இழைத்துணர்ந்து - நுட்பமாக ஆராய்ந்து
 • இடர் - இன்னல்
 • இன்னா - தீங்கு
 • இனிய - நன்மை
 • இன்மை - வறுமை
 • இளிவன்று - இழிவானதன்று
 • இருநிலம் - பெரிய நிலம்
 • இசைபட - புகழுடன்
 • இரந்து செப்பினான் - பணிந்து வேண்டினான்
 • இன்னல் - துன்பம்
 • இறைஞ்சி - பணிந்து
 • இழக்கம் - ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 • இடும்பை - துன்பம்
 • இகல் - பகை
 • இறுவரை - முடிவுக்காலம்
 • இயைந்தக்கால் - கிடைந்தபொழுது
 • இமையவர் - தேவர்
 • இறையோன் - தலைவன்
 • இனிதின் - இனிமையானது
 • இன்னல் - துன்பம்
 • இருத்தி - இருப்பாயாக
 • இந்து - நிலவு
 • இடர் - துன்பம்
 • இழக்கும் - கடிந்துரைக்கும்
 • இடிப்பார் - கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியார்
 • இருள் - பகை
 • இரண்டும் - அறனும் இன்பமும்
 • இடர் - துன்பம்
 • இரும்பணை - பெரிய பனை
 • இவண் நெறியில் - இவ்வழியில்
 • இனை - சுற்றம்
 • இளைப்பாறுதல் - ஓய்வெடுத்தல்

ஈ - வரிசை :


 • ஈனும் - தரும்
 • ஈன்றல் - தருதல் உண்டாக்குதல்
 • ஈயும் - அளிக்கும்
 • ஈரிருவர் - நால்வர்
 • ஈதல் - கொடுத்தல்
 • ஈயப்படும் - அளிக்கப்படும்
 • ஈர்த்து - அறுத்து
 • ஈண்டிய - ஆய்ந்தளித்த

உ - வரிசை :


 • உன்னி - நினைத்து
 • உரும் - இடி
 • உறுவை - புலி
 • உல்குபொருள் - வரியாக வரும் பொருள்
 • உறுபொருள் - அரசு உரிமையாளர் வரும்பொருள்
 • உறா அமை - துன்பம் வராமல்
 • உதிரம் - குருதி
 • உன்னேல் - நினைக்காதே
 • உண்டனென் - உண்டோம் என்பதற்கு சமமானது
 • உபகாரத்தான் - பயன் கருதாது உதவுபவன்
 • உள்வேர்ப்பர் - மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பார்
 • உலகம் - உயர்ந்தோர்
 • உரவோர் - மன வலிமையுடையோர்
 • உம்பரார் பதி - இந்திரன்
 • உய்ய - பிழைக்க
 • உறுதி - உள வலிமை
 • உடு - சொரிந்த
 • உணர்வு - அறிவியல் சிந்தனை
 • உரு - வடிவம்
 • உலையா உடம்பு - தளராத உடல்
 • உயம்மின் - போற்றுங்கள்
 • உறைதல் - தங்குகள்
 • உய்ம்மின் - பிழைத்துக் கொள்ளுங்கள்
 • உயர்ந்தன்று - உயர்ந்தது
 • உபாயம் - வழிவகை
 • உடையார் - செல்வம் உடையார்
 • உவப்ப - மகிழ
 • உருகுவார் - வருந்துவார்
 • உண்பொழுது - உண்ணும் பொழுது
 • உணா - உணவு
 • உணர்வு - நல்லெண்ணம்
 • உடுக்கை - ஆடை
 • உழுபடை - விவசாயம் செய்யும் கருவிகள்

ஊ - வரிசை :


 • ஊன்றும் - தாங்கும்
 • ஊற்று - ஊன்று கோல்

எ - வரிசை :


 • என்பு - எலும்பு
 • எவன் கொலோ - என்ன காரணமோ
 • எய்யாமை - வருந்தாமை
 • எண் - எண்கள் கணிதம்
 • எழத்து - இலக்கண இலக்கியங்கள் வடிவங்கள்
 • எம்பி - என் தம்பி
 • எய்தற்கு - கிடைத்தற்கு
 • எளிமை - வறுமை
 • எள்ளுவர் - இகழ்வர்
 • எண்டு - கரடி
 • எழில் - அழகு
 • என்பால் - என்னிடம்
 • எஃகு - உறுதியான
 • எயினர் - வேடர்
 • எள்ளறு - இகழ்ச்சி இல்லாத
 • எய்தற்கு - கிடைத்தற்கு
 • என்பணிந்த - எலும்பை மாலையாக அணிந்த

ஏ - வரிசை :


 • ஏமாப்பு - பாதுகாப்பு
 • ஏமரா - பாதுகாவல் இல்லாத
 • ஏர் - அழகு
 • ஏசா - பழியில்லா
 • ஏதம் - குற்றம்
 • ஏய்துவர் - அடைவர்
 • ஏத்தும் - வணங்கும்
 • ஏமாப்பு - பாதுகாப்பு
 • ஏக்கற்று - கவலைப்பட்டு

ஒ - வரிசை :


 • ஒண்பொருள் - சிறந்த பொருள்
 • ஒழுகுதல் - ஏற்று நடத்தல்
 • ஒல்கார் - விலகமாட்டார்
 • ஒல்லாவே - இயலாவே
 • ஒட்ட - பொருந்த
 • ஒழுகுதல் - நடத்தல், வாழ்தல்
 • ஒடுக்கம் - அடங்கியிருப்பது
 • ஒள்ளியவர் - அறிவுடையவர்
 • ஒம்பப்படும் - காத்தல் வேண்டும்
 • ஒப்புரவு - உதவுதல்
 • ஒற்சம் - தளர்ச்சி
 • ஒப்பர் - நிகராவர்
 • ஒண்தாரை - ஒளிமிக்க மலர்மாலை
 • ஒன்றோ - தொடரும் சொல்

ஓ - வரிசை :


 • ஓதின் - எதுவென்று சொல்லும் போது

No comments:

Popular Posts